Autonomous Networks and Control Laboratory (ANCL)

We work on Control, Estimation, and Optimization problems for autonomous agent networks, including robotic networks, power networks, human networks as typical examples. We recruit several Ph.D. students and master students per year. If you are interested, please contact Prof. Fei Chen (fei.chen@ieee.org). Exceptional undergraduate students are also welcome.

Faculty

Fei CHEN
Professor (博导)
Linying XIANG
Associate Professor(博导)
Bomin HUANG
Assisstant Professor

Current Students

Ph.D. Students M.Sc. Students M.E. Students Undergraduates Students
 • Wenbo HU (2020, NEU)
 • Yong DU (2019, NEU)
 • Wuguang WANG (2019, NEU)
 • Cunhao WEI (2019, NEU)
 • Peng JING (2018, NEU)
 • Chunxiang JIA (2018, NEU)
 • Yanying YU (2019, NEU)
 • Jiawei ZHU (2019, NEU)
 • Shuocheng KANG (2019, NEU)
 • Jin JIN (2018, NEU)
 • Qingfu CUI (2018, NEU)
 • Lepeng MA (2018, NEU)
 • Xiao WANG (2018, NEU)
 • Chengwang YANG (2018, NEU)
 • Guoqing WANG (2018, NEU)
 • Yubin WANG (2018, NEU)
 • Zihan YU (2018, NEU)
 • Zhongkun LIU (2018, NEU)

Past Students